สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05/07/53
0
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ด้วยอบต./เทศบาล หลายแห่งถูก สตง.ลงตรวจเรียกเงินโบนัสปี 50, 51 กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินโบนัส รวมเอกสารใว้ชี้แจง กับ สตง.ดังนี้ ครับ


สตง.เรียกเงินคืนเทศบาลในจ.อำนาจเจริญ กรณีอปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ประจำปี 51 และ 52 โดยอ้างหนังสือที่ มท 0808.4/ ว 4288 ลว . 24 ธันวาคม 2552 อปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ เตรียมเอกสารชี้แจงได้ ดังนี้
ด้วยได้รับโทรศัพท์เพื่อนปลัดเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าสตง. เข้าตรวจและมีหนังสือเรียกเงินคืนเทศบาลกรณีอปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ประจำปี 51 และ 52 โดยอ้างหนังสือที่ มท 0808.4/ ว 4288 ลว .24 ธค. 2552 ที่สรุปใจความได้ว่าไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินโบนัสได้ และขอหนังสือหารือก.อบต.จังหวัดเลย ที่หารือ ก.อบต.ในเรื่องนี้ หนังสือ ที่ มท 0809.3 /ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ , ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มค. 50 ที่ตอบข้อหารือ ก.อบต จังหวัดเลย เพื่อใช้ชี้แจงกับ สตง. และผมก็ได้ส่งไปให้แล้ว คงจะมี อปท. หลายแห่งที่จ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินโบนัส ก็ขอให้เตรียมหลักฐานใว้ชี้แจง สตง.ในเรื่องนี้ 3 ฉบับ ดังนี้ ครับ
1 . ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2 ) รวมแก้ใข 2548 หาเพิ่มเติมได้ที่ 1 .หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีเขียวอ่อนๆๆ) หน้าที่ 504 ที่ มท 0809.3 /ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ , ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 หน้าที่ 505,506 ครับ

2 .หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่ 554 ที่มท 0809.3 /ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2 เรียนประธาน ก.จ.จ , ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 หน้าที่ 555,556 ครับ
( Download เอกสารจำนวน 3 แผ่น) ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ , ก.ท.และ ก.อบต)

3 .หนังสือ กรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3/ ว 141 ลว. 30 มิถุนายน 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว. 29 เมษายน 2548 ลงนามโดย ผอ.ลักขณา ปัสนานนท์ ลองเปืดอ่านดู ครับ สำหรับอปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ ( Download หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )

4 .หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.3 /ว. 25 ลว. 9 มีนาคม ข้อ 8 หนังสือดังกล่าวยังไม่ยกเลิกครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ (Download การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

5. ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ ว 4288 ลว. 24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926 ก็ส่งผลให้อปท.ทุกแห่งต้องปฎิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ครับ เหตุเกิด เพราะก็ตามที่กรมฯว่า ครับ ด้วยปรากฎว่า ได้มี อปท.หลายแห่งหารือเกี่ยวกับการนำเงินสะสม ไปจ่ายเป็นเงินโบนัสได้หรือไม่ กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือตอบดังกล่าว ลองอ่านดู ครับ
( Download การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ ว 4288) )
( Download หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ ว. 133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553 จำนวน 4 แผ่น)
สำหรับกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมฯเพื่อจ่ายเป็นโบนัส ที่จ่ายไปแล้วเมื่อปี 2548 - 2552 ก็ต้องถือว่าจ่ายได้ เพราะกรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3 /ว 141 ลว. 30 มิ.ย. 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว 29 เมษายน 2548 ลงนามโดย ผอ.ลักขณา ปัสนานนท์ ลองเปิดอ่านดู ครับ สำหรับ อปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ
( Download หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0808.3/ ว .25 ลว 9 มีนาคม 2549 ข้อ 8 หนังสือดังกล่วยังไม่ยกเลิก ครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ
(Download การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

6. ปิดท้ายหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่มท 0869.2/ 17328 ลว. 12 ธ.ค 2549 หารือเรื่อง 2. กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นจากเงินสะสมฯ สำนักงานก.จ , ก.ท และก.อบต มีหนังสือตอบข้อหารือโดยมีหนังสือ แจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดเลย ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 ( ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548
หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ 77 ครับ ข้าราชการต้องถือปฎิบัติตามระเบียบฯ ในส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเพราะอปท.เราไม่เข้าใจ เลยถามไปที่กรมส่งเสริมฯซึ่งมีหนังสือแจ้งแนวปฎิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของหนังสือมท 0808.4/ ว 4288 ลว. 24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926 โดยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งโดยปกติหนังสือเรื่องนี้ ท่านสังเกตุให้ดี ไม่ว่าจะเป็น ว. 25 ลว. 9 มี.ค 2549 เขาจะมีหนังสือแจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดทุกแห่ง เพื่อถือปฎิบัติ

ก็นำมาเล่าสู้กันฟัง ขอให้โชคดี ครับ จริงหรือ!! ตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552  เมื่อก.อบต.มีหนังสือตอบข้อหารือให้จ่ายได้ที่มท 0809.3/ว.5 ลว.9 ม.ค 50 ยังไม่ยกเลิก ดูรายละเอียด


ด้วยมีเพื่อนๆๆพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล ได้ขอหนังสือตอบข้อหารือ ก.อบต.จังหวัดเลย เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นโบนัสจำนวนมาก จึงขอชี้แจงและลงเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเพื่อนทุกท่าน ที่สนใจเปิดอ่านใว้เป็นข้อมูล ครับ ดังนี้

 เอกสารหนังสือที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548  หาเพิ่มเติมได้ที่ 1.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีเขียวอ่อนๆๆ) หน้าที่ 504 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 505,506  ครับ 
 
2.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่ 554 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 555,556  ครับ 

  เอกสาร จำนวน 3 แผ่น 

ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ,ก.ท.และ ก.อบต )
               เอกสารนี้สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย แจก ในการประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 และ 2551 (ผู้ประชุมประกอบด้วยปลัดอบต.และพนักงานอบต. ครับ ) คิดว่าทุกจังหวัดมีเอกสารนี้อยู่ สำรับครับ 
  
                                       ต้องบอขอบพระคุณท่านประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ท่านปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา ที่จัดทำเอกสารแจก ได้ดีมากๆๆ ครับ
                   ขอให้โชคดี ครับ
                  นายอักษร          บุตรโคตร
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนบางกล่ำ                                                      
                                18 มกราคม    2553


ปี 53 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) ไม่ได้แล้ว ตามหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ 
ด้วยอบต.หลายแห่งถูก สตง.ลงตรวจเรียกเงินโบนัสปี 50, 51 ของอบต.หลายหลายแห่ง กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินโบนัส รวมเอกสารใว้ชี้แจง กับ สตง.ดังนี้ ครับ   ขอให้โชคดี ครับ

เรียน  ท่านปลัดค่ะ  ทาง อบต.พรุเตียวโดน สตง.เรียกคืนการจ่ายขาดเงินสะสมโบนัสของปี 51 จึงขอหนังสือหน่อยค่ะ  คลัง อบต.พรุเตียวค่ะ  ที่อยู๋ 55/2 ม.2 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140  นางกรอบแก้ว เหมทานนท์ (keawh@hotmail.com)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926 

    ก็ส่งผลให้อปท.ทุกแห่งต้องปฎิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ครับ เหตุเกิด เพราะก็ตามที่กรมฯว่า ครับ ด้วยปรากฎว่า ได้มี อปท.หลายแห่งหารือเกี่ยวกับการนำเงินสะสม ไปจ่ายเป็นเงินโบนัสได้หรือไม่ กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือตอบดังกล่าว ลองอ่านดู ครับ

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                10/03/2549
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย                10/03/2549
แบบประเมินฯ จำนวน 1 ชุด                10/03/2549
แบบแสดงรายจ่าย,แบบรายงานผล จำนวน 1 ชุด                10/03/2549
แผนผังสรุปขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ จำนวน 1 ชุด                10/03/2549
ร่างประกาศ ก.จังหวัดฯ จำนวน 3 ชุด                10/03/2549

             

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288)                05/01/2553

หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ว.133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
จำนวน 4 แผ่น

สำหรับกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมฯเพื่อจ่ายเป็นโบนัส ที่จ่ายไปแล้วเมื่อปี 2548-2552 ก็ต้องถือว่าจ่ายได้ เพราะกรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3/ว 141 ลว.30 มิ.ย 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว. 29 เม.ย 2548 ลงนามโดยผอ.ลักขณา  ปัสนานนท์  ลองเปืดอ่านดู ครับ สำหรับอปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ 

หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.3/ว.25 ลว 9 มี.ค 2549 ข้อ 8 หนังสือดังกล่วยังไม่ยกเลิก ครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ


ปิดท้ายหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่มท 0869.2/ 17328 ลว.12 ธ.ค 2549 หารือเรื่อง2.กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นจากเงินสะสมฯ สำนักงานก.จ, ก.ท และก.อบต มีหนังสือตอบข้อหารือโดยมีหนังสือ แจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดเลย  ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548

หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ77 ครับ  สำหรับเพื่อนข้าราชการอปท.ขอมาได้ที่ 
p-aksorn31@ windowslive.com จะส่งเอกสารไปให้ หรือโทร.สอบถามได้ที่ อบต.บางกล่ำ 074-328256-7 ต่อ 11 คุณกาญนา แก้วดี หรือต่อ 13 ปลัดอบต.บางกล่ำ มือถือ 089-1971331 ยินดีจัดส่งให้ ครับ  
      
                   ข้าราชการต้องถือปฎิบัติตามระเบียบฯ  ในส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเพราะอปท.เราไม่เข้าใจ เลยถามไปที่กรมส่งเสริมฯซึ่งมีหนังสือแจ้งแนวปฎิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของหนังสือมท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926  โดยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งโดยปกติหนังสือเรื่องนี้ ท่านสังเกตุให้ดี ไม่ว่าจะเป็น ว. 25 ลว.9 มี.ค 2549 เขาจะมีหนังสือแจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดทุกแห่ง เพื่อถือปฎิบัติ 

                     ก็นำมาเล่าสู้กันฟัง ขอให้โชคดี ครับ

                                 นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                        7 มกราคม    2553

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-----------------------------------

          กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่อง การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สรุปได้ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เงินสะสม หรือจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนำมาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า "เงินโบนัส" ไม่ได้
          เรื่องดังกล่าว ทำให้หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนาว ๆ ร้อน ๆ เพราะได้จ่ายเงินโบนัสจากเงินสะสมไปหลายแห่ง เพราะแต่เดิมมีการเข้าใจกันว่า สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ซึ่งประเด็นนี้ มีปัญหามาหลายปี มีการตั้งกระทู้สอบถามอย่างไม่เป็นทางการผ่านเว็บบอร์ดของกรมส่งเสริมฯ หรือมีการสอบถามวิทยากรของกรมส่งเสริมฯ ในหลายเวที แต่ก็ไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการ และมีการถกเถียงกันมาตลอดว่า ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ทำให้เกิดการตีความไปต่าง ๆ นานา เมื่อกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือมาเช่นนี้ ถามว่า "ต้องคืนเงินหรือไม่" คงตอบไม่ได้ เพราะคนที่ออกหลักเกณฑ์นี้คือ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ซึ่งออกหลักเกณฑ์มาหลายปีแล้ว คนที่เป็นประธานก.กลางก็เปลี่ยนแปลงไปหลายคน กรรมการก็ปรับเปลี่ยนไปหลายยุค ดังนั้น หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมฯ มีความเห็นขัดแย้งกับ ก.กลาง ทั้ง 3 คณะที่ (อาจ) มีความเห็นว่า สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมฯ ควรนำข้อหารือหรือข้อสงสัยนี้ เสนอต่อ ก.กลางเพื่อร่วมวินิจฉัย ถึงเจตนารมย์ของ ก.กลาง ทั้ง ๓ คณะว่า มีความเห็นหรือมีเจตนารมย์อย่างไร มิใช่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมฯ มาเสนอความเห็นโดยเจ้าหน้าที่ของกรมฯเสียเอง โดยไม่รับฟังความเห็นของคนที่ออกหลักเกณฑ์เหล่านี้.....

รายละเอียดคลิกที่นี่

ร่วมแสดงความเห็นเรื่องนี้ คลิกที่นี่

 

   (๑๑ มกราคม ๒๕๕๓)

  มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2552 ลว. 26 พฤศจิกายน 2552 มีมติเห็นชอบที่สำคัญเช่น 1.อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 52-30มิ.ย 53)

 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2552(1902.53 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ 11/2552(1867.24 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2552(1695.19 KB)
  ระเบียบวาระที่ 5.11 อบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553  ยกเว้น อบต.คูหาใต้ ไม่เสนอขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
   
  มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2552 ถึง 30 มิ.ย. 2553 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2552 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
   คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือน - สิงหาคม -15 กันยายน 2553 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2553 ภายในปีงบประมาณ 2553 
   ในส่วนสำหรับบริษัทกลาง น่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ ให้อบต.จ้างเหมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ประเมิณตามหลักเกณ์ปี 51 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน 

           ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 53 ได้เตรียมตัว ปีใหม่นี้ ก็ขออวยพรให้ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อปท. ทุกท่าน
   โชคดี ครับ

  และหนังสือแจ้งเรื่องนี้ ที่สข 0037.2/ว.492 ลว. 1 ธ.ค 52 จำนวน 15 แผ่น ครับ 


                       ชนในชาติสามัคคี      ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

                                  นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     30 พฤศจิกายน 2552


  คู่มือรวมหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

  หนังสือสั่งการและตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

   

  ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

  4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

  ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
  1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

   

  เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้

   


  ด่วน..ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งมติเห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่สข 0037.2/ว 441 ลว.30 ตุลาคม 2552 เอกสารแนบท้าย จำ
  ด่วน..ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งมติเห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ตามหนังสือที่สข 0037.2/ว 441 ลว.30 ตุลาคม 2552  เอกสารแนบท้าย จำนวน 12 แผ่น

  และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2552(1615.56 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ 10/2552(1714.28 KB) 
  ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน ครับ
                           นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     2  พ.ย    2552


 • ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ
  ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ


        ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน
   ส่วนปีหน้า ก็อย่าลืม ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเสนอรับการประเมิณเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปี 53 ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดภายใน 30 ตุลาคม 2552 ตามที่ได้มีหนังสือของสำนักงานท้องถิ่นสงขลาแจ้งให้ทุกอบต.ทราบ แล้ว

                                         นายอักษร          บุตรโคตร
                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                           29 ตุลาคม 2552

  ประชาสัมพันธ์  แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อปท.  ปีงบประมาณ 2552

  1. อปท. ควรจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 ให้เรียบร้อยพร้อมรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามที่หนังสือสั่งการหรือระเบียบกฏหมายกำหนดใว้

  2. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค. 52) และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภาระกิจรอบตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค. 52) ให้เรียบร้อยแล้วใช้ฐานเงินเดือนที่เลื่อนรอบตุลาคม 2552 ไปคำนวนเพื่อเบิกจ่ายเงินโบนัส

  3. จัดทำฎีการอจ่ายเพื่อไปเบิกจ่ายหลัง 30 กันยายน 2552 และเมื่อเบิกจ่ายแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้ก. จังหวัดขอนแก่น(กจจ.-กทจ.ก.อบต.จว.ขก.เพื่อทราบต่อไปมติ ก.อบต.จ.ขอนแก่น แนวทางออกคำสั่งจ่ายโบนัสปี 52 ลว.22 ต.ค 52

  มติก.อบต.จว. ขกครั้งที่ 10/2552 (ก.ย.)  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  มติ ก.อบต.จว.ขก. ครั้งที่ 11/2552 (ต.ค.)  สิ่งที่ส่งมาด้วย   2.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่สุท้าย 554 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 อญุ่หน้าที่ 555,556  ครับ 

    เอกสาร จำนวน 3 แผ่น 


  ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ,ก.ท.และ ก.อบต ) • โดย: อบต.บางกล่ำ
  วันที่ 08 เม.ย. 54

  ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู:78)(วันที่:22 ส.ค. 57)
  ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (ดู:79)(วันที่:22 ส.ค. 57)
  ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) (ดู:80)(วันที่:22 ส.ค. 57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนสอบราคาจ้างโครงการ (ดู:48)(วันที่:22 ส.ค. 57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนสอบราคาจ้างโครงการ (ดู:61)(วันที่:22 ส.ค. 57)