สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05 กรกฎาคม 2553
1
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,407 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
1 ต.ค. 59
157
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
30 ก.ย. 59
240
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
30 ก.ย. 59
255
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจำกัดขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชายทะเล เครื่องจักร ( CLEARING And GRUBBING) (ถากถางวัชพืชและปาดหญ้าดินเดิมออก และทำการขุดฝังกลบขยะ)
30 ก.ย. 59
274
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika virus disease)
30 ก.ย. 59
279
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โครงการเครื่องเล่นสนาม)
30 ก.ย. 59
284
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ 11 ภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
30 ก.ย. 59
289
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู็ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
272
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
242
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
180
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
153
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก เทศบาลตำบลปริกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
30 ก.ย. 59
172
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง ขออนุมัตินำเงินประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ติดต่อขอรับคืนเข้าบัญชีเงินสะสม
30 ก.ย. 59
167
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การปรับปรุงแผนที่แม่บท LTAX GIS ในเขตเทศบาลตำบลพะวง
30 ก.ย. 59
166
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
30 ก.ย. 59
162

»ข้อมูลทั้งหมด 57,407 รายการ